[color=red]Les traigo 5 textos en Guarani, espero y sea de su utilidad.
[/color]

Pirakutuha ha pira’i arandu.

Oiko ndajeko raka’e rembe’ýpe pete? pirakutuha hembirekomi reheve. Hóga kuerami ituja ha ivai. Karai tujami oiko opirakutu ha hembireko oipovã ha oipyaha. Upéicha oiko hikuái 33 ary upépe oñondive.

Pete? pyhareve ndaje os? oho tujami pira rekávo; oipyso iñuhã, opoi ýpe ha mba’evete noguenoh?i. Opoi jey ha yty aty mante oguenoh?. Opoi jey ha oguenoh? pete? pira sa’yju’i óroicha overáva. Upe pira’i ndaje oñe’? chupe ñane ñe’?me, yvypóra ramoguáicha.

- Epoína chehegui, chepoi je’yna ýpe nde karai marangatu ha tame’? ndéve opa reipotáva-he’i ndaje chupe.
Karai opoi jey upe pirami ha he’i chupe:

- Eho jey katu ýpe, upe revy’aitehápe; chéko naikotevei mba’eve reme’e chéve pévare.

Ojevýje upe tujami hógape ha omombe’u hembirekópe upe ojehu ramóva chupe. Araka’eve ohecha’?va ha’e niko aje péichagua pira oñe’?va ñandéicha. Ha katu hembireko okorõi upévare.

- Mba’eháiko nderejeruréi aipo pira’ípe pete? ña’? pyahu chéve guara, kóva niko ituja ha ojekapáma.
Ojevýje karai y rembe’ýpe ha ohenói pira’ípe.

- Ndachepy’aguapýi niko, ipochy chendive che rembireko. Chembou ajerurévo ndeve pete? ña’? pyahu imba’erã.
- Eho eñembopy’aguapy, rerekóta upe ña’? pyahu-ombohovái chupe pira’i

Oguah?vo hógape otopa hembirekópe pete? ña’? pyahu rehevéma.

- Nde tuja pituva, sonseraiténgo pete? ña’? pyahu, mba’eháiko nderejeruré pe pira’ípe ñande róga pyahurã.

Ojevy jey tujami y rembe’ýpe, omomaitei piramíme ha omombe’u chupe mba’echaitépa opochy hendive hembireko ha mba’epa ojerure.

- Eho eñembopy’aguapy karai, rerekóta nde róga pyahurã.

Oguah?vo hógape ojuhu pe hóga tupemi rendaguegui pete? óga pyahu neporava. Hembireko omaña hina oveta guive ha ipochyvéntema he’ívo chupe:

- Ko’ãga ndaipotavéima ko óga, aipota hetaiterei viru ha tove tajerereko kulakarai guasúrõ, tereho pe y rembe’ýpe nde tuja ha ejerure pe pira’ípe ko ha’eva ndéve.

Tujami anga ot?ma pe pira’ígui, péro okyhyje avei hembirekógui ha oho jey y rembe’ýpe. Ohenói, omomaitei pira’I sa’yjúpe ha ojerure jey chupe hembireko rembipota.

- Itarovaitéko pe che rembireko, nome’?iko chéve piro’y, cheja’óvo oiko ha ko’ágã ndaje oipota viru ha oikose kuñakarai guasúrõ.

- O? porã niko che ru, -he’I chupe- tereho katu evy’ami, nde karai marangatu.

Oguah?vo otopa upe hóga rendaguépe pete? óga ipopenóva ha omimbipáva porãgui, heta tembiguái reheve. Ndaje ava oipyhy ogueraha chupe kavaju karuhápe. Hembireko katu ndaje oñemonde kate ha osaingopa ojajúrare mbo’y overapáva.

- Nde, nde karai tuja tavy okaraygua, ndereikomo’ãi che rógape; eho nde tova tavy ere che aipo pira’ípe aikose tetã o?va guive ruvicha ramo; tome’? chéve pu’aka para guasu rehe, ha taiko ha’e huvicha ramo avei.

Ohóanga tujami ha upérõ oñepyru oñembyai ára. Oho ohenói jey ha he’i upe piramíme itarovaitevéntemaha hembireko ha ko’ãga oikoseha opavaite tetã ruvicha ramo, ipu’akase para guasu rehe, ha nderehe avei omandase – he’i chupe.

Mba’evetéje pirami nde’íri chupe ha ojepoi y ruguaitépe. Upéramõ tujami ojevy hógape ha ou ojuhu hembireko oguapyhina pe hóga tujamíme, pete? ña’? tuja, jekakue, henondépe.

Hesu opoñy ramo guare

Hesu opoñy atãma, oiko hogapy rupi. Ituakuéra omboguejy sapy’a ramo chupe yvýpe, ndaipóri ava ohupytýva oñani’?re hapykue´ri.

Ani hag?ua oipiropa henypy’ ã opoñy jave, isy ohekava’erã ao tuja ojokua hag?ua chupe péichaõ añoite omoñe’?ve jerovia ha hatãverei oiko.

Hesu hete joja asy, ipire morot?, iñakãrague apop? h? ha ityvyta po’i. pe hesa mimi, opukavýramo oñemboyvotývaicha hopea h? puku ipytépe.

Opoñyhágui, opytava’erã sapy’a ogueraha ikuãmi ijurupe oipyte hag?ua ongululu ha ombokacha kacha humbymi ohechávo isy omaña hese.

Itúape katu, ombopy’akyr?va’erã ohechavo ita’ýrape opoñy mitãicahite avei ha’e ojepoi hapykuéri ha oisu’u su’u gua’u ohovo humbymi. Hesu opuka asy va’erã ha ogueraha raha ipytu, ipahaite ojepoi hag?ua itúa ajúrare onemokunu`?.

Havi

Havi niko petei mita´i pora ha marangatu.
Hóga opyta Puerto Páblape. Ha´e oho
Mbo´éhaope, oi irundyha mbo´esyrýpe
Ha oguereko porundy ary.

Petei jey hogayguakuéra ndive ojupi
Mba´yrúpe oho hagua Artígas-pe. Tapére
ohecha heta tajy mata, timbo, yvyraro ha
Mbokaja yvate aguerekóva yvoty sa´yju.

Artígas-pe Havi oguereko ijarýi róga, upepe
Heta ovy´a hogayguakuéra ndive.
Embohovai:
Mávapa mita´i marangatu?
Moopa opyta Havi róga?
Mba´epa ohecha tapére Havi?

Kurusu Isabel

Oiko ndaje ñorãirõ guasu aja, Cerro Corápe. Upe peve oguah? pete? kuñakarai hérava Isabel ha imembykuñai. Hetaiterei o? omanóva upe ñorãirõme, mbovy tekove opyta, umíva apytépe o? Isabel ha imembykuñai, avei kuimbae ha kuña iñembyahýi ha ijyuheijoáva.

Péicha, o?háicha, oñepyrû oipykúi tape oguah? haguãicha Concepción peve, opytáva 50 légua upégui. Pe tapére heta o? ho’áva kane´õgui, o? avei omanóva yuhéi ha ñembyahýigui.

Mbyryaieterei umi árape, pe yvy haku, ha´ekuéra katu pynandi oguata, heta ohasa asy. Hetaiterei árama ndaje ndokyveihague upe rupi.

Namombyryvéima, oguah?mbotáma hikuái, Isabel ha imembykuñai ndive oho pete? karai tujami oñemoñe´? ha oipytyvõva chupekuéra. Pete? ára asajepotáma gotyo Isabel ho´a, oñeñandu vai, hoyuseterei. Pe karai omoñeno pete? yvyramáta guýpe opytuumi haguã ha ojerure pe mitãme oho haguã ogueru y isýpe guarã.

Oguah? jeývo pe mitãkuñai has? isy rete ypýpe.

Pe tendápe omohenda hikuái pete? kurusu ha oñemombeu upe araite guive oipytyvõha opavave umi ojeroviávape hese.

ÑANDUTI

Sapur?, kuñata? porã pete?, oikóvante oikoha rupi omoherakuã ndaje omendáne haguã kuimba’e ogueropojáiva chupe jopói iporãvévare.

Ñanduguasu apysápe oguah? upéva. Ymaite guivéma niko omyendy ikorasõme ra’e hese imborayhu. Ñanduguasu oñemo? omboguyguy ka’aguy ryepy, jahechápa ndojuhúi pete? mba’e iporã ambuéva ha ikatúneva Sapur? ohecharamo. Upéicha oiko kuévo hesaho sapy’a pete? ñandu renimbo rehe, ysapýpe iñak? ha ojajaipáva hína.

Ombopy’aroryete chupe, oñemboja mbegue katuete ha py’a tytýipe ojapyhývo, ikusugue ipópe. Ñembyasy asýpe ojere hógape omombe’u ipýpe ipo’a’?. Isy he’i chupe:

-Ani rejepy’apy che memby. Heta upeichagua o? ka’aguýre, jaha jaheka ndéve.

Oike ka’aguýre hikuái ha márõ ndojuhúi mba’eve.

Upémarõ oporandu isy Ñanduguasúpe mba’eichaguápa pe mba’e ohecha va’ekue, ha ohendupa porã rire, oñemo? ohekýi iñakãrague morot?rot?mava ohóvo ha oipyaha ipype pete? ñandu renimbo joguahaite.

Ñanduguasu ome’? Sapur?me isy rembiapokue ha ombojoaju hikuái hekove kuéra. Upe guive ko tembiapokue porãite, sy mborayhúgui heñói va’ekue, héra ñanduti.

Porque el Guarani es idioma oficial y no debe dejarse de lado!